Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 25 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Groei veestapel

De gemeente Loon op Zand moet zich inzetten voor een vermindering van het aantal boerenbedrijven waar intensief vee wordt gehouden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"In onze gemeente is een beperkt aantal intensieve veeteeltbedrijven gevestigd. De overlast daarvan is minimaal. We zijn er geen voorstander van om actief bedrijven te gaan beëindigen. Bij de aanvraag voor nieuwe intensieve veebedrijven ligt dat anders. GemeenteBelangen is voor klein maar fijn en behoud van de bestaande bedrijven."

CDA

"Het CDA kent de boerenbedrijven in onze gemeente. De agrariërs zijn zich bewust van hun omgeving en hun zorg voor het welzijn van dieren, als ook voor het behoud en onderhoud van een leefbaar buitengebied in onze gemeente."

VVD

"De VVD vindt dit geen taak van de gemeente. Wij zijn van mening dat boerenbedrijven een waardevolle aanvulling zijn voor de instandhouding van ons buitengebied."

Pro3

"Hoewel we dit graag willen, is dit provinciaal of zelfs landelijk beleid, waar we als gemeente niet alleen zeggenschap over hebben. "

Voor Loon

"Momenteel lijkt er een goede balans te zijn tussen natuur en landbouw en zien wij geen reden aan te sturen op vermindering hiervan. Wel dienen we deze balans te bewaken. "

2. Armoedebestrijding

De gemeente moet meer geld uitgeven aan armoedebestrijding.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"Er is veel (verborgen) armoede in onze gemeentelijke samenleving. Helaas hebben instanties als de voedselbank, het gemeentelijke servicepunt en KDC met haar spullenbank en klussen- en dienstencentrale veel werk te verzetten. Onlangs hebben we als gemeente de DoePas vervangen voor een betere Samen Loont Pas, maar voor GemeenteBelangen is dat nog niet genoeg. Er moet een nog persoonlijker armoedebeleid en armoedebestrijdingsplan komen."

Pro3

"Iemand in armoede leeft onder de minimale bestaansgrens. Dit moet niet meer kunnen in 2018 en daarom zijn wij dan ook voor meer investeren in armoedebestrijding."

Voor Loon

"Armoede is een steeds groter probleem binnen de samenleving aan het worden en verdient daardoor prioriteit. Met name om te voorkomen dat mensen aan de zijlijn blijven staan en in een maatschappelijk isolement terechtkomen. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Vorig jaar is het nieuwe beleid rond armoedebestrijding vastgesteld. Er is toen al besloten extra geld voor armoede beschikbaar te stellen onder meer om kinderen te helpen deel te nemen aan verenigingen. Belangrijker voor het CDA is dat armoede wordt voorkomen door bijvoorbeeld mensen aan werk te helpen en schulden te voorkomen."

VVD

"De huidige armoederegelingen van de gemeente worden niet volledig benut. Eerst moeten de huidige voorzieningen goed worden uitgevoerd alvorens er aanvullingen plaatsvinden. "

3. Gemeentebelasting

De gemeentebelastingen mogen niet omhoog, ook als dat betekent dat de voorzieningen dan slechter worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het huidige niveau van voorzieningen kan met de huidige inkomsten van de gemeente in stand worden gehouden. Het verminderen van geld uit Den Haag kan wel een reden zijn om de gemeentebelastingen te verhogen, als inwoners en ondernemers voorzieningen willen behouden."

VVD

"De VVD vindt dat de gemeente haar eigen financiën op orde moet hebben. Onze gemeente heeft al de hoogste lasten in de regio en deze mogen niet hoger. Wij vinden dat de gemeente eerst moet kijken of er binnen de huidige financiën ruimte is en anders moeten er keuzes gemaakt worden. Het is te makkelijk om de belastingen te verhogen. Eerst verdienen en dan uitgeven is ons uitgangspunt. "

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"De gemeentelijke heffingen en belastingen zorgen ervoor dat onze voorzieningen zoals vuilnis ophalen, groenvoorzieningen, wegenonderhoud, straatverlichting en riolering in orde zijn. GemeenteBelangen wil dat deze voorzieningen op peil blijven, maar dat kan zonder verhoging van de belastingen. Alleen indexering."

Pro3

"Om bepaalde basisvoorzieningen (bijvoorbeeld het consultatiebureau in Loon op Zand) in onze gemeente in stand te houden, vinden wij als Pro3 dat een ophoging van gemeentebelastingen een rechtvaardige keuze is."

Voor Loon

"Afhankelijk van de waarde van de voorziening voor de gemeenschap moet bekeken worden wat het de gemeente en de inwoners waard is om een voorziening in stand te houden. Wij vinden dat de OZB in principe alleen verhoogd mag worden als de inwoners er daadwerkelijk iets voor terugzien of wanneer het kwetsbare groepen tegemoet komt."

4. Cameratoezicht

Er moet meer cameratoezicht komen in de gemeente Loon op Zand.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"We zijn een relatief veilige gemeente waar toch regelmatig wat gebeurt wat niet door de beugel kan. Meer cameratoezicht werkt preventief en draagt bij aan een groter veiligheidsgevoel."

CDA

"Gelukkig zijn we geen grote stad. Waar nodig kan op enkele plaatsen in de gemeente best meer cameratoezicht komen, zoals in het centrum, bij bushaltes en bij evenementen."

VVD

"De VVD vindt dat er meer camera's moeten worden geplaatst op overlastgevende locaties in onze gemeente. "

Geen van beide

Oneens

Pro3

"Pro3 steekt liever in op een sociale gemeenschap, waar de privacy niet door een overdaad aan camera's wordt geschaad."

Voor Loon

"De straatcriminaliteit in onze gemeente is relatief laag, waardoor meer camera's in onze ogen niet nodig zijn. De focus moet liggen op de aanpak van ondermijnende criminaliteit, verkeersveiligheid en preventie. "

5. Dorpshuis de Wetering

De vernieuwing van dorpshuis de Wetering in Loon op Zand moet betaald worden door de gemeentelijke belastingen te verhogen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Pro3

"We vinden het dorpshuis erg belangrijk en vinden dan ook dat, indien noodzakelijk, er door de gemeente financieel een impuls moet worden gegeven."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"De vernieuwing van de Wetering kan prima betaald worden uit de reguliere gemeentelijke financiën net zoals dat bij De Werft en het Klavier is gebeurd. Als Gemeentebelangen zullen we er op toezien dat ook bij de vernieuwing van de Wetering er sober en doelmatig gewerkt gaat worden. "

CDA

"Het CDA vindt dat binnen de huidige gemeentelijke financiën voldoende mogelijkheden zijn om de vernieuwing te betalen. Direct hogere gemeentelijke belastingen zijn niet nodig."

VVD

"Loon op Zand verdient een mooi en passend dorpshuis. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Onze gemeente heeft al de hoogste lasten in de regio en deze mogen niet hoger. Wij vinden dat de gemeente eerst moet kijken of er binnen de huidige financiën ruimte is en anders moeten er keuzes gemaakt worden. Het is te makkelijk om de belastingen te verhogen. Eerst verdienen en dan uitgeven is ons uitgangspunt."

Voor Loon

"In beginsel zou dit project gedekt moeten kunnen worden binnen de huidige gemeentelijke begroting. Momenteel lijkt daar voldoende ruimte voor om de ambities van de Wetering Plan Groep te kunnen realiseren binnen het huidige budget, zodat er momenteel geen noodzaak is om de belastingen te verhogen."

6. Duurzame energie

Mensen die zelf energie willen opwekken met een zonnepaneel, moeten daar subsidie voor krijgen van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA vindt dat de gemeente optimaal gebruik dient te maken van de landelijke regelingen die voor duurzame energie bestemd zijn. Het geld is ervoor mensen te stimuleren om duurzame energie op te wekken."

Pro3

"Een omslag naar nieuwe energie is noodzakelijk, daar moeten we als gemeente op inzetten."

Voor Loon

"Duurzaamheid moet gestimuleerd worden. De gemeente dient hierbij landelijke subsidies te verwerven om de drempel te verlagen voor inwoners die over willen stappen op zonnepanelen. "

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"GemeenteBelangen vindt het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen belangrijk maar niet door middel van het verstrekken van subsidie. Er zijn op dit moment voldoende commerciële aanbieders maar ook collectieven die met mooie terugverdienmodellen zonnepanelen aanbieden. Het verstrekken van subsidie draagt ook bij aan de ongelijkheid tussen arm en rijk."

VVD

"De VVD vindt dat de aanschaf van zonnepanelen goedkoper gemaakt moet worden, zodat iedereen gebruik kan maken van zonnepanelen. De bezitter van zonnepanelen heeft zelf voordelen, dit hoeft niet met belastinggeld ondersteund te worden."

7. Bed, bad, brood

Loon op Zand moet afgewezen asielzoekers opvang bieden met bed, bad en brood.

Wat vinden de partijen?

Eens

Pro3

"Als Pro3 vinden we dat er zolang geen veilig thuis gegarandeerd kan worden, opvang noodzakelijk en humaan is. "

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"De rijksoverheid dient ervoor te zorgen dat afgewezen asielzoekers worden begeleid naar hun thuisland conform de regels en afspraken die we daar samen over gemaakt hebben. Onze gemeente levert al een bijzondere inspanning door elke jaar een flink aantal statushouders in onze gemeenschap op te nemen en dat doen we goed. "

CDA

"Het CDA respecteert de uitkomst van een zorgvuldige afweging door de rijksoverheid. Dat verwachten wij ook van afgewezen asielzoekers. Zij dienen terug te gaan naar hun land van herkomst."

VVD

"De VVD vindt dat afgewezen asielzoekers terug moeten naar het land van herkomst."

Voor Loon

"Wanneer een asielzoeker is afgewezen kan de gemeente een rol spelen bij de terugkeer van een asielzoeker naar het land van herkomst, maar niet in de opvang van afgewezen asielzoekers. "

8. Plaatselijke geschiedenis

Loon op Zand moet meer geld uitgeven aan het in ere houden van de plaatselijke geschiedenis.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"In onze gemeente is nog maar weinig overgebleven van onze lokale geschiedenis. De heemkundekringen in Kaatsheuvel en Loon op Zand bewaken en onderhouden de historische elementen die nog bewaard zijn gebleven en de gemeente moet hen daarbij blijven steunen. Ook in het Klavier moet er aandacht zijn en blijven voor onze geschiedenis."

CDA

"Voor het CDA is meer geld uitgeven geen doel op zich. Het in ere houden van de historische kennis en cultureel erfgoed over onze gemeente is dat wel. Om verstandige keuzes voor morgen te maken, helpt de de kennis en ervaring uit het verleden. Daar is voor het CDA belangrijk bij een duurzame ontwikkeling van onze samenleving."

Pro3

"We mogen trots zijn op onze geschiedenis als gemeente en moeten met lokale heemkundekringen deze geschiedenis een mooie plek geven in onze gemeenschap. "

Voor Loon

"Kennis en bewustwording van onze prachtige woonomgeving is belangrijk en zorgt voor meer verbondenheid van onze inwoners met hun woonomgeving. 'VOOR LOON' wil deze geschiedenis in de dorpen en in de natuur zichtbaar en toegankelijker maken, zowel in de buitenruimte als online. De heemkundekringen vormen hierbij een onmisbare schakel!"

Geen van beide

Oneens

VVD

"De VVD vindt dat er voldoende wordt gedaan door de gemeente om de plaatselijke geschiedenis in ere te houden."

9. Mantelzorg

Mensen die voor zieke familieleden of bekenden zorgen (mantelzorgers), moeten jaarlijks een extraatje blijven krijgen van de gemeente, in de vorm van geld.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Van mantelzorgers wordt veel gevraagd en dat verdient een blijvende beloning. Het geven van geld is voor het CDA daarbij geen doel op zich. Als het maar een blijk van waardering is en steun in de rug voor de mantelzorger."

VVD

"De VVD vindt mantelzorgers erg belangrijk en dat mag gewaardeerd worden. Naast de beloning vindt de VVD het belangrijk dat mantelzorgers advies kunnen krijgen en regelmatig ontlast worden. "

Pro3

"Wij vinden dit extraatje voor mantelzorgers een hart onder de riem voor deze mensen die anderen verzorgen. "

Voor Loon

"Dat kan ook betekenen dat dat geld gebruikt kan worden voor de inhuur van zorg om op die manier de mantelzorger te ontlasten. "

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"Mantelzorgers zijn enorm belangrijk en het werk dat zij doen verdient veel waardering. Net als de vele vrijwilligers in onze samenleving die samen het cement van de samenleving vormen. Het is moeilijk om dat goede werk in geld uit te drukken. We moeten wel proberen om andere vormen te bedenken om die waardering te laten zien."

10. Stoppen boerderij

Als een boer stopt met zijn bedrijf, mag het bedrijf geen woonbestemming krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Pro3

"Voor het bedrijf van de boer (dus niet zijn woonhuis) moet een andere oplossing worden gevonden, die passend is in de omgeving."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"Het is een gegeven dat de agrarische sector krimpt en dat er steeds minder agrarische bedrijven noodzakelijk zijn. Door juist de boerderijen een woonbestemming te geven wordt het landelijke karakter van onze gemeente behouden en voorkom je verloedering en nutteloze leegstand. "

CDA

"Het CDA vindt dat de gemeente niet betuttelend dient op te treden als nieuwe activiteiten of bestemmingen nodig zijn in het buitengebied. Het spreekt voor zich dat een nieuwe bestemming dient te passen in de omgeving en geen overlast mag bezorgen."

VVD

"De VVD vindt dit geen probleem, mits de omliggende (boeren)bedrijven niet belemmerd worden in hun huidige en toekomstige bedrijfsvoering. "

Voor Loon

"Zolang de schaal en het ontwerp passen binnen de landelijke omgeving en daar geen afbreuk aan doen, vinden wij dat hier ruimte voor moet zijn. "

11. Fraude uitkering

De gemeente moet meer geld uitgeven aan de bestrijding van fraude door mensen met een uitkering.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"Juist omdat er nog zoveel (verborgen) armoede is en er nog veel mensen van een bijstandsuitkering moeten leven, moeten mensen die misbruik maken van onze sociale voorzieningen worden opgespoord. Investeren in fraudebestrijding levert uiteindelijk geld op en draagt bij aan ons rechtvaardigheidsgevoel."

CDA

"Dat is voor het CDA een logische zaak. Optreden bij overtredingen heeft een preventieve werking en verdient zichzelf terug. Kosten gaan veelal voor de baten uit!"

VVD

"De VVD vindt dat misbruik van onze sociale voorzieningen altijd bestreden moet worden. Fraude betekent einde uitkering! "

Voor Loon

"De uitkering is er voor mensen die dat nodig hebben en misbruik dient bestreden te worden. "

Geen van beide

Oneens

Pro3

"Dit is landelijk beleid, waar we als gemeente niet voldoende capaciteit en kracht voor hebben."

12. Toeristenbelasting

De gemeente mag de opbrengsten van de toeristenbelasting alleen uitgeven aan toeristische doeleinden

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Voor het CDA zijn toeristische doeleinden zowel voor toeristen als onze eigen inwoners om te recreëren in onze gemeente. Investeren in een goede fietsroute in het buitengebied en rond de duinen is een voorbeeld waarvan iedereen voordeel heeft. Zo ook wordt een goed onderhouden openbare ruimte gewaardeerd door toeristen en onze inwoners."

VVD

"De VVD Loon op Zand wil dat toeristenbelasting daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van recreatieve faciliteiten waar onze inwoners gebruik van maken."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"De opbrengsten uit toeristenbelasting nemen de laatste jaren flink toe door de toename van het aantal huisjes bij de Efteling, de vele Bed & Breakfast-activiteiten en de toename van het aantal hotelbedden. Met het geld van de toeristenbelasting kunnen we allerlei projecten en voorzieningen realiseren ten behoeve van het toerisme. Maar er is ook geld nodig voor voorzieningen die indirect het gevolg zijn van de toename van het aantal toeristen."

Pro3

"De middelen uit de toeristenbelasting kunnen wat ons betreft ook aan andere noodzakelijke doeleinden worden gegeven. "

Voor Loon

"Zaken die in het verlengde van toeristische doeleinden liggen zoals het snelfietspad, verbetering van de groenvoorzieningen of verkeersmaatregelen rondom de Efteling zouden ook gedekt kunnen worden uit deze opbrengsten. "

13. Groenere centra

De centra van de dorpen moeten groener worden, ook als dat ten koste gaat van parkeerplekken.

Wat vinden de partijen?

Eens

Pro3

"Als Pro3 vinden we groen erg belangrijk. Ook willen we met meer groen in de dorpen het fietsen aantrekkelijker maken door een parkeerplaats te laten vervallen."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"GemeenteBelangen vindt dat de centra van onze kernen groener moeten worden, maar dat hoeft niet ten koste van parkeerplekken te gaan. Juist de combinatie zorgt voor aantrekkelijke parkeervoorzieningen waarbij het blik door het groen aan het oog wordt onttrokken."

CDA

"In het centrum is het vaak 'schipperen' met ruimte. Veel groen maakt een centrum aantrekkelijk. Echter, bij winkelcentra willen mensen graag direct parkeren bij de winkels. Ook inwoners in het centrum hebben recht op parkeren. De ervaring leert dat inwoners en ondernemers hierin met elkaar een goede balans weten te vinden."

VVD

"De VVD vindt dat er in onze dorpscentra te weinig parkeergelegenheden zijn. Dorpscentra kunnen wat de VVD betreft best groener en mooier gemaakt worden, zonder dat dit ten koste gaat van parkeerplaatsen. "

Voor Loon

"De centra moeten groener worden, maar voldoende parkeerplekken zijn ook belangrijk voor de instandhouding van de middenstand. Groen hoeft niet ten koste te gaan van parkeren en andersom ook niet. De gemeente moet zorgen voor een goede balans tussen beiden. "

14. Boa's tegen criminaliteit

Loon op Zand moet meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aanstellen om criminaliteit tegen te gaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"In vergelijking met grote steden zijn we een veilige gemeente en voelen we ons ook veilig. We zien nauwelijks blauw op straat dus moeten we als gemeente zelf bijdragen aan een veiligere gemeente door meer buitengewone opsporingsambtenaren in te zetten. Niet om meer parkeerbonnen uit te schrijven, maar bijvoorbeeld om hangjeugd aan te spreken en mensen op hun fouten te wijzen ipv bekeuren. Boa's op straat werken preventief en dragen bij aan ons veiligheidsgevoel."

CDA

"Het CDA merkt dat onze inwoners behoefte hebben aan een groter veiligheidsgevoel. Hiervoor is een goede samenwerking met wijkteams, politie en boa's belangrijk. Dat gebeurt al en als het nodig is, moeten er extra boa's komen."

VVD

"De VVD vindt dat Boa's een bijdrage leveren aan een veiligere samenleving. Samen met u vormen zij de extra ogen en oren bij het signaleren van criminaliteit. Hierdoor heeft de politie meer tijd om te doen, wat zij moet doen. "

Geen van beide

Oneens

Pro3

"Een BOA is er voor om kleine overtredingen (fout parkeren etc.) tegen te gaan. Echte zware criminaliteit lossen we op door samen nog beter met de politie op te trekken."

Voor Loon

"Dit is in onze ogen een taak die voornamelijk bij de politie ligt. "

15. Gasaansluiting

Nieuwe woningen moeten geen gasaansluiting meer krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"GemeenteBelangen wil streven naar een groenere en duurzamere samenleving in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen is achterhaald en er zijn alternatieven die duurzamer en milieuvriendelijker zijn. De omslag naar duurzaam energiegebruik start nu met het besef dat nieuwe woningen niet meer op het aardgasnet aangesloten mogen worden. We zouden het gebruik van energie neutraal bouwen moeten stimuleren. "

CDA

"Nieuwe woningen dienen gebouwd te worden met de normen van de toekomst. Gas is niet meer de energiebron van de toekomst. Energiebesparende maatregelen zijn een voordeel voor het waardebehoud van de woning en drukken de energiekosten. Dat spreekt kopers en (ver)huurders van woningen aan!"

Pro3

"We zijn hier afhankelijk van landelijk beleid, maar als Pro3 vinden we het niet aansluiten van een nieuwbouwwoning op gas een goede zet om het milieu te verbeteren. "

Voor Loon

"In de wens om onze gemeente duurzamer en onafhankelijker te maken van fossiele brandstoffen, is dit een goede stap in die richting. "

Geen van beide

Oneens

VVD

"De VVD vindt dit een mooi streven, maar om het nu meteen te verbieden gaat onze partij op dit moment een stap te ver. "

16. Baanbrekers

De organisatie Baanbrekers moet meer geld krijgen, zodat ze meer mensen aan werk kunnen helpen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Pro3

"Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten voldoende ondersteuning en begeleiding krijgen om weer aan het werk te kunnen. Baanbrekers is daarin een goede partner."

Voor Loon

"Werk zorgt ervoor dat een mens onderdeel is van de maatschappij. Baanbrekers speelt hier een belangrijke rol in. Tevens kan een investering op termijn zelfs een besparing opleveren wanneer meer mensen aan het werk gaan en daardoor minder gebruik hoeven te maken van een uitkering. "

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"Baanbrekers is een samenvoeging van de sociale diensten en uitkeringsinstanties van de drie gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op zand. De economische crisis heeft er voor gezorgd dat het de laatste jaren financieel wat minder gaat met Baanbrekers. Maar nu de economie weer aantrekt, is zij de komende jaren weer prima in staat om de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan werk en inkomen te helpen. Er zal altijd een vangnet moeten zijn."

CDA

"Het willen vinden van werk en willen werken, ligt vooral bij de werkzoekende zelf. Zeker nu de economie bloeit en de vraag naar werk groot is. Ook in onze regio! Baanbrekers dient daarin baanbrekend werk te verrichten met het geld dat het nu heeft. Dat vindt Baanbrekers zelf ook en zij geven aan geen extra geld nodig te hebben."

VVD

"De VVD vindt dat Baanbrekers voldoende middelen krijgt om mensen aan een baan te helpen. De VVD vindt dat het aantrekkelijker moet worden voor werkgevers om mensen uit een uitkeringssituatie aan te nemen. "

17. Onderhoud wegen

De gemeente moet meer geld uitgeven aan het onderhoud van wegen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Voor de komende jaren is al meer geld gereserveerd voor onderhoud aan wegen. Nog meer geld is mogelijk niet nodig. Wel moet het werk versneld worden gedaan!"

VVD

"De VVD vindt dat te veel wegen in onze gemeente slecht zijn onderhouden wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Wij willen dat dit wordt aangepakt!"

Pro3

"Verkeersveiligheid en het streven naar een grote toeristische gemeente is voor Pro3 erg belangrijk. Daarvoor moeten wegen en fietspaden goed onderhouden zijn."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"GemeenteBelangen is van mening dat het huidige wegennet voldoende onderhouden is en dat er een goed meerjarenonderhoudsplan voorhanden is dat ervoor zorgt dat ook in de toekomst onze wegen goed worden onderhouden. Daar waar het rijk of de provincie verantwoordelijk is voor het aanleggen en onderhouden van wegen, moeten we op tijd deze instanties er aanspreken."

Voor Loon

"Momenteel is het budget voor wegenonderhoud toereikend. Daarbinnen worden projecten als de opwaardering van de Horst naar snelfietsroute, de wegenstructuur in Loon op Zand en Kaatsheuvel en de verlegging van de Horst gedekt."

18. Probleemjongeren

Er moeten meer hulpverleners en welzijnswerkers komen om probleemjongeren aan te pakken.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"Vooral ouderen ervaren overlast van hangjongeren. Als deze jongeren niet worden begeleid en er zijn geen plaatsen waar ze samen kunnen komen, dan kan het van kwaad naar erger gaan. Meer hulpverleners en welzijnswerkers dragen bij aan de opvoeding van jongeren met name op straat, maar dat heeft ook zijn effect thuis. Verenigingen kunnen een preventieve bijdrage leveren."

CDA

"Het CDA vindt dat problemen en probleemveroorzakers streng aangepakt dienen te worden. Pak het probleem vooral aan als het nog klein is, want voorkomen is beter dan genezen. Dan zijn niet per se meer hulpverleners en welzijnswerkers nodig. Extra geld uitgeven om raddraaiers aan te pakken heeft namelijk niet onze voorkeur."

Pro3

"Vooraf energie en aandacht stoppen in probleemjongeren is beter dan achteraf corrigeren."

Voor Loon

"Zij spelen een belangrijke rol in de preventie, zijn de ogen en oren van de wijk en vormen een belangrijke schakel tussen de maatschappij en de jongeren. Hierdoor kunnen zij preventief werken als het gaat om de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdwerkloosheid. "

Geen van beide

Oneens

VVD

"De VVD vindt dat de huidige capaciteit voldoende is. Probleemjongeren die herhaald crimineel gedrag vertonen moeten worden aangepakt door de politie!"

19. Transferium Efteling

Voor bezoekers van de Efteling moet er een transferium komen (waar je goedkoop kunt parkeren en overstappen op de bus) op een plek buiten de gemeente Loon op Zand.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Een transferium in onze gemeente lost de verkeersdrukte tussen Tilburg en Waalwijk op de N261 niet op. Oplossingen dienen gezocht te worden in betere openbaar vervoersverbindingen in combinatie met transferia aan de grote snelwegen bij Waalwijk en Tilburg."

VVD

"De inwoners van de gemeente Loon op Zand ervaren overlast van de Efteling. Indien dit kan afnemen door de parkeermogelijkheden te verspreiden naar buiten de gemeente, vinden wij dit de moeite waard om te onderzoeken."

Voor Loon

"Een transferium op de Vloeivelden bij Loon op Zand is wat ons betreft een te grote aantasting van de leefomgeving en zal op drukke 'Efteling-dagen' zorgen voor een slechtere bereikbaarheid van Loon op Zand. Parkeerproblemen dienen in eerste instantie opgelost te worden op eigen terrein. Voor een dergelijk transferium is in onze gemeente te weinig ruimte, maar moet gedacht worden aan industrieterreinen om ons heen. "

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"GemeenteBelangen vindt dat de Efteling in eerste instantie een oplossing voor het parkeerprobleem moet zoeken op het eigen terrein. Mochten de aantallen bezoeken in de toekomst nog hoger oplopen dan zou een transferium binnen onze gemeente een bijdrage aan het parkeer- en bereikbaarheidsprobleem van de Efteling kunnen zijn."

Pro3

"Pro3 vindt dat de Efteling de parkeerproblematiek moet oplossen op eigen terrein (eventueel met gelaagd parkeren)."

20. Zorgbudget

Als er geld over is van de zorg, dan mag de gemeente dat best aan andere zaken uitgeven.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De VVD vindt dat eerst helder moet zijn of iedereen de juiste zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Dat is voor ons het belangrijkste! Indien de zorg goed uitgevoerd wordt, mogen de overige gelden anders ingezet worden. "

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"Een derde van onze gemeentelijke begroting gaat naar het sociaal domein. Dat geld komt voornamelijk vanuit de rijksbegroting en heeft als doel om onze sociale voorzieningen op peil te houden. GemeenteBelangen wil er op toezien dat het geld ook bij de juiste mensen terecht komt en dat als er geld over is, dat juist aan de zwakkeren van de samenleving besteed gaat worden."

CDA

"Het CDA vindt dat het geld in principe besteed moet worden aan datgene waarvoor het bestemd is. Dat wil niet zeggen, dat onnodig geld uitgegeven dient te worden. Als er in de zorg een overschot is, nadat iedereen de zorg heeft gekregen waar men recht op heeft, is het verstandig dat te reserveren voor wanneer er tekorten komen. Het is wel goed hiervoor een maximum vast te stellen om geen onnodige spaarpot te vullen."

Pro3

"Dit willen wij als Pro3 absoluut niet. Geld voor de zorg, moet ook naar de zorg gaan. "

Voor Loon

"In beginsel dient het geld voor de zorg ook besteed te worden aan de zorg. Wanneer er geld over is dient goed gekeken te worden naar de reden hiervan en naar de vraag of een ieder die zorg heeft gehad waar hij of zij recht op had. "

21. Bewoning vakantieparken

Vakantieparken en campings moeten alleen gebruikt kunnen worden door toeristen. Dus niet door buitenlandse werknemers of vluchtelingen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"GemeenteBelangen wil het toeristisch recreatief karakter van onze gemeente de komende jaren nog meer benadrukken door onder andere toerisme en vrijetijdsbeleid en actieplan dat betaald gaat worden uit de toenemende toeristenbelastingen. We zijn een landelijke, veilige toeristische gemeente en daar past de huisvesting van buitenlandse werknemers of vluchtelingen niet (meer) bij. We willen dat de huidige huisvesting van buitenlandse werknemers op onze campings verdwijnt."

CDA

"Dat is voor het CDA een logische zaak. De ervaring leert dat verhuur anders dan aan toeristen het imago van een gemeente met aantrekkelijke vakantieparken en campings schaadt. Bovendien dienen werkgevers te zorgen voor een goed onderkomen van haar werknemers. Vakantieparken zijn daar niet voor bestemd."

VVD

"De VVD vindt dat permanente bewoning door arbeidsmigranten op vakantieparken niet bijdraagt aan de toeristisch recreatieve doelstellingen van onze gemeente. Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet om permanente bewoning op vakantieparken door arbeidsmigranten te verbieden. "

Pro3

"Campings en vakantieparken zijn primair voor toeristen, maar indien de nood hoog is, snappen we dat vluchtelingen voor noodopvang hier tijdelijk geplaatst moeten worden. Voor buitenlandse werknemers moet echter een andere oplossing worden gevonden."

Voor Loon

"In een toeristische gemeente dienen toeristische voorzieningen ook gebruikt te worden door toeristen. Bewoning door werknemers of vluchtelingen op vakantieparken past daar geenszins bij. Hiervoor dient kleinschalige opvang en bewoning te komen binnen de gemeente. Op kleine schaal zal zowel de inburgering als de leefbaarheid verbeteren. "

Geen van beide

Oneens

22. Verkeer De Hoogt

De gemeente moet geld uitgeven om de verkeersveiligheid op industrieterrein De Hoogt in Loon op Zand te vergroten.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"De Hoogt in Loon op zand is een bedrijventerrein waar door de herinrichting de verkeersveiligheid in geding is. Samen met bewoners en bedrijven moet er een plan worden opgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren."

CDA

"Het CDA is altijd tegenstander geweest van de huidige situatie op De Hoogt, onder andere vanwege de verkeersonveilige situaties. Het CDA kiest eerder voor een oplossing ‘buitenom’ dan over het industrieterrein. Een structurele oplossing is dan ook wenselijk. "

VVD

"De VVD is vanaf het begin tegen de afsluiting van de Hoge Steenweg geweest. Destijds is beloofd dat de Hoogt een tweede ontsluiting zou krijgen en dat de verkeersveiligheid aangepakt zou worden. Deze belofte moet worden nagekomen. "

Voor Loon

"Momenteel is de verkeerssituatie voor zowel de ondernemers als de inwoners niet wenselijk en zelfs onveilig. 'VOOR LOON' vindt dat er maatregelen genomen moeten worden die de verkeersdruk op de Hoogt moet verminderen en de veiligheid van De Hoogt verbetert. "

Geen van beide

Oneens

Pro3

"Dit is een lopend traject en wij vertrouwen erop dat dit door meerdere partijen gezamenlijk goed opgelost zal gaan worden."

23. Noodopvang vluchtelingen

Loon op Zand moet geen noodopvang meer bieden aan vluchtelingen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De afgelopen periode heeft onze gemeente vluchtelingen opgevangen en wij hebben daarmee verantwoordelijkheid genomen. Wat de VVD betreft zijn andere gemeenten aan zet. Wij zullen daarom niet meewerken aan de noodopvang van vluchtelingen in onze gemeente. "

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"We zijn in het verleden een gastvrije gemeente gebleken voor vluchtelingen die het nodig hadden. GemeenteBelangen is voor menselijke en adequate opvang op maat van de kernen, niet op campings en waarbij het democratisch proces randvoorwaarde is. "

CDA

"In de winter van 2015/2016 heeft de gemeente noodopvang geboden aan vluchtelingen. De ervaring leerde dat dit nauwelijks tot problemen leidde met inwoners en ondernemers. Het CDA vindt dan ook dat mensen in nood een helpende hand geboden dient te worden. Wel in een omvang die past bij onze gemeente."

Pro3

"Iedereen die op de vlucht is voor oorlog of geweld, heeft recht op onderdak. Wij als Pro3 staan pal voor dit recht."

Voor Loon

"We zijn een gastvrije gemeente voor inwoners, toeristen en voor hen die vanwege oorlog of vervolging hun land hebben moeten verlaten en een veilige woonomgeving nodig hebben. Wel vinden we het belangrijk dat de opvang op kleine schaal plaatsvindt en dat grootschalige opvang zoals destijds op 'Droomgaard' niet meer mogelijk moet zijn. "

24. Duurzame energie

De gemeente Loon op Zand moet alleen duurzame energie gebruiken.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft, dus ook in het gebruik van duurzame energie."

Pro3

"Als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven. Daar hoort volledig duurzame energie bij."

Voor Loon

"In de wens om onze gemeente duurzamer en onafhankelijker te maken van fossiele brandstoffen, is dit een goede stap in die richting. "

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"GemeenteBelangen vindt dat we op termijn alleen duurzame energie moeten gaan gebruiken, maar dat is op dit moment nog een brug te ver. Door nieuwe woningen niet meer op het aardgasnet aan te sluiten, het gebruik van zonnepanelen te stimuleren, bedrijventerreinen energie neutraal te maken en in gemeentelijke gebouwen over te gaan op duurzame energie, gaan we als gemeente geleidelijk over naar een duurzame en milieuvriendelijkere samenleving."

VVD

"De VVD vindt dat onze gemeente moet streven naar zo duurzaam mogelijk. De gemeente heeft immers een voorbeeldfunctie. Belastinggeld kan maar één keer worden uitgegeven, daarom streven wij naar zo duurzaam mogelijk!"

25. Zelfstandige gemeente

Loon op Zand moet een zelfstandige gemeente blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"GemeenteBelangen gaat voor een zelfstandige, onafhankelijke, financieel gezonde gemeente die uitgaat van eigen ambitie en kracht. Betrokken en dichtbij zijn is voor ons belangrijk. We hebben goede voorzieningen en zolang deze betaalbaar zijn, gaan wij voor zelfstandigheid. "

CDA

"Het CDA is voor een sterke gemeente. Het liefst is dit een zelfstandige gemeente Loon op Zand, die slim samenwerkt met andere gemeenten om kosten te besparen en lasten voor de mensen zo laag mogelijk te houden."

Pro3

"Pro3 wil een raadpleging onder de burgers over de toekomst van onze gemeente. Echter staat op dit moment de zelfstandigheid van onze gemeente buiten kijf."

Voor Loon

"Momenteel zijn we nog goed in staat om het bestuur dichtbij de inwoners te organiseren. Onze gemeente is financieel kerngezond en door de kleine schaal zijn de lijnen met onze kernen erg kort. In Hart van Brabant en de Langstraat zoeken we de samenwerking op wanneer dat nodig is. "

Geen van beide

Oneens

VVD

"De VVD vindt dat alle toekomstscenario’s aan de inwoners moeten worden voorgelegd. Zij kunnen dan een keuze maken op basis feiten. Er moet gekeken worden naar het beste toekomstscenario voor onze inwoners, waarbij een goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten belangrijk is. Zelfstandigheid is voor de VVD geen vanzelfsprekendheid. "

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1. Groei veestapel Extra belangrijk

De gemeente Loon op Zand moet zich inzetten voor een vermindering van het aantal boerenbedrijven waar intensief vee wordt gehouden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In onze gemeente is een beperkt aantal intensieve veeteeltbedrijven gevestigd. De overlast daarvan is minimaal. We zijn er geen voorstander van om actief bedrijven te gaan beëindigen. Bij de aanvraag voor nieuwe intensieve veebedrijven ligt dat anders. GemeenteBelangen is voor klein maar fijn en behoud van de bestaande bedrijven."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA kent de boerenbedrijven in onze gemeente. De agrariërs zijn zich bewust van hun omgeving en hun zorg voor het welzijn van dieren, als ook voor het behoud en onderhoud van een leefbaar buitengebied in onze gemeente."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dit geen taak van de gemeente. Wij zijn van mening dat boerenbedrijven een waardevolle aanvulling zijn voor de instandhouding van ons buitengebied."

 • Pro3: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoewel we dit graag willen, is dit provinciaal of zelfs landelijk beleid, waar we als gemeente niet alleen zeggenschap over hebben. "

 • Voor Loon: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Momenteel lijkt er een goede balans te zijn tussen natuur en landbouw en zien wij geen reden aan te sturen op vermindering hiervan. Wel dienen we deze balans te bewaken. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Armoedebestrijding Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld uitgeven aan armoedebestrijding.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is veel (verborgen) armoede in onze gemeentelijke samenleving. Helaas hebben instanties als de voedselbank, het gemeentelijke servicepunt en KDC met haar spullenbank en klussen- en dienstencentrale veel werk te verzetten. Onlangs hebben we als gemeente de DoePas vervangen voor een betere Samen Loont Pas, maar voor GemeenteBelangen is dat nog niet genoeg. Er moet een nog persoonlijker armoedebeleid en armoedebestrijdingsplan komen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vorig jaar is het nieuwe beleid rond armoedebestrijding vastgesteld. Er is toen al besloten extra geld voor armoede beschikbaar te stellen onder meer om kinderen te helpen deel te nemen aan verenigingen. Belangrijker voor het CDA is dat armoede wordt voorkomen door bijvoorbeeld mensen aan werk te helpen en schulden te voorkomen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De huidige armoederegelingen van de gemeente worden niet volledig benut. Eerst moeten de huidige voorzieningen goed worden uitgevoerd alvorens er aanvullingen plaatsvinden. "

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iemand in armoede leeft onder de minimale bestaansgrens. Dit moet niet meer kunnen in 2018 en daarom zijn wij dan ook voor meer investeren in armoedebestrijding."

 • Voor Loon: Eens
  Toelichting van de partij

  "Armoede is een steeds groter probleem binnen de samenleving aan het worden en verdient daardoor prioriteit. Met name om te voorkomen dat mensen aan de zijlijn blijven staan en in een maatschappelijk isolement terechtkomen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Gemeentebelasting Extra belangrijk

De gemeentebelastingen mogen niet omhoog, ook als dat betekent dat de voorzieningen dan slechter worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeentelijke heffingen en belastingen zorgen ervoor dat onze voorzieningen zoals vuilnis ophalen, groenvoorzieningen, wegenonderhoud, straatverlichting en riolering in orde zijn. GemeenteBelangen wil dat deze voorzieningen op peil blijven, maar dat kan zonder verhoging van de belastingen. Alleen indexering."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige niveau van voorzieningen kan met de huidige inkomsten van de gemeente in stand worden gehouden. Het verminderen van geld uit Den Haag kan wel een reden zijn om de gemeentebelastingen te verhogen, als inwoners en ondernemers voorzieningen willen behouden."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat de gemeente haar eigen financiën op orde moet hebben. Onze gemeente heeft al de hoogste lasten in de regio en deze mogen niet hoger. Wij vinden dat de gemeente eerst moet kijken of er binnen de huidige financiën ruimte is en anders moeten er keuzes gemaakt worden. Het is te makkelijk om de belastingen te verhogen. Eerst verdienen en dan uitgeven is ons uitgangspunt. "

 • Pro3: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om bepaalde basisvoorzieningen (bijvoorbeeld het consultatiebureau in Loon op Zand) in onze gemeente in stand te houden, vinden wij als Pro3 dat een ophoging van gemeentebelastingen een rechtvaardige keuze is."

 • Voor Loon: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Afhankelijk van de waarde van de voorziening voor de gemeenschap moet bekeken worden wat het de gemeente en de inwoners waard is om een voorziening in stand te houden. Wij vinden dat de OZB in principe alleen verhoogd mag worden als de inwoners er daadwerkelijk iets voor terugzien of wanneer het kwetsbare groepen tegemoet komt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Cameratoezicht Extra belangrijk

Er moet meer cameratoezicht komen in de gemeente Loon op Zand.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn een relatief veilige gemeente waar toch regelmatig wat gebeurt wat niet door de beugel kan. Meer cameratoezicht werkt preventief en draagt bij aan een groter veiligheidsgevoel."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gelukkig zijn we geen grote stad. Waar nodig kan op enkele plaatsen in de gemeente best meer cameratoezicht komen, zoals in het centrum, bij bushaltes en bij evenementen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat er meer camera's moeten worden geplaatst op overlastgevende locaties in onze gemeente. "

 • Pro3: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Pro3 steekt liever in op een sociale gemeenschap, waar de privacy niet door een overdaad aan camera's wordt geschaad."

 • Voor Loon: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De straatcriminaliteit in onze gemeente is relatief laag, waardoor meer camera's in onze ogen niet nodig zijn. De focus moet liggen op de aanpak van ondermijnende criminaliteit, verkeersveiligheid en preventie. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Dorpshuis de Wetering Extra belangrijk

De vernieuwing van dorpshuis de Wetering in Loon op Zand moet betaald worden door de gemeentelijke belastingen te verhogen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De vernieuwing van de Wetering kan prima betaald worden uit de reguliere gemeentelijke financiën net zoals dat bij De Werft en het Klavier is gebeurd. Als Gemeentebelangen zullen we er op toezien dat ook bij de vernieuwing van de Wetering er sober en doelmatig gewerkt gaat worden. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat binnen de huidige gemeentelijke financiën voldoende mogelijkheden zijn om de vernieuwing te betalen. Direct hogere gemeentelijke belastingen zijn niet nodig."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Loon op Zand verdient een mooi en passend dorpshuis. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Onze gemeente heeft al de hoogste lasten in de regio en deze mogen niet hoger. Wij vinden dat de gemeente eerst moet kijken of er binnen de huidige financiën ruimte is en anders moeten er keuzes gemaakt worden. Het is te makkelijk om de belastingen te verhogen. Eerst verdienen en dan uitgeven is ons uitgangspunt."

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "We vinden het dorpshuis erg belangrijk en vinden dan ook dat, indien noodzakelijk, er door de gemeente financieel een impuls moet worden gegeven."

 • Voor Loon: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In beginsel zou dit project gedekt moeten kunnen worden binnen de huidige gemeentelijke begroting. Momenteel lijkt daar voldoende ruimte voor om de ambities van de Wetering Plan Groep te kunnen realiseren binnen het huidige budget, zodat er momenteel geen noodzaak is om de belastingen te verhogen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Duurzame energie Extra belangrijk

Mensen die zelf energie willen opwekken met een zonnepaneel, moeten daar subsidie voor krijgen van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen vindt het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen belangrijk maar niet door middel van het verstrekken van subsidie. Er zijn op dit moment voldoende commerciële aanbieders maar ook collectieven die met mooie terugverdienmodellen zonnepanelen aanbieden. Het verstrekken van subsidie draagt ook bij aan de ongelijkheid tussen arm en rijk."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat de gemeente optimaal gebruik dient te maken van de landelijke regelingen die voor duurzame energie bestemd zijn. Het geld is ervoor mensen te stimuleren om duurzame energie op te wekken."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat de aanschaf van zonnepanelen goedkoper gemaakt moet worden, zodat iedereen gebruik kan maken van zonnepanelen. De bezitter van zonnepanelen heeft zelf voordelen, dit hoeft niet met belastinggeld ondersteund te worden."

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een omslag naar nieuwe energie is noodzakelijk, daar moeten we als gemeente op inzetten."

 • Voor Loon: Eens
  Toelichting van de partij

  "Duurzaamheid moet gestimuleerd worden. De gemeente dient hierbij landelijke subsidies te verwerven om de drempel te verlagen voor inwoners die over willen stappen op zonnepanelen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Bed, bad, brood Extra belangrijk

Loon op Zand moet afgewezen asielzoekers opvang bieden met bed, bad en brood.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De rijksoverheid dient ervoor te zorgen dat afgewezen asielzoekers worden begeleid naar hun thuisland conform de regels en afspraken die we daar samen over gemaakt hebben. Onze gemeente levert al een bijzondere inspanning door elke jaar een flink aantal statushouders in onze gemeenschap op te nemen en dat doen we goed. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA respecteert de uitkomst van een zorgvuldige afweging door de rijksoverheid. Dat verwachten wij ook van afgewezen asielzoekers. Zij dienen terug te gaan naar hun land van herkomst."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat afgewezen asielzoekers terug moeten naar het land van herkomst."

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als Pro3 vinden we dat er zolang geen veilig thuis gegarandeerd kan worden, opvang noodzakelijk en humaan is. "

 • Voor Loon: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer een asielzoeker is afgewezen kan de gemeente een rol spelen bij de terugkeer van een asielzoeker naar het land van herkomst, maar niet in de opvang van afgewezen asielzoekers. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Plaatselijke geschiedenis Extra belangrijk

Loon op Zand moet meer geld uitgeven aan het in ere houden van de plaatselijke geschiedenis.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "In onze gemeente is nog maar weinig overgebleven van onze lokale geschiedenis. De heemkundekringen in Kaatsheuvel en Loon op Zand bewaken en onderhouden de historische elementen die nog bewaard zijn gebleven en de gemeente moet hen daarbij blijven steunen. Ook in het Klavier moet er aandacht zijn en blijven voor onze geschiedenis."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor het CDA is meer geld uitgeven geen doel op zich. Het in ere houden van de historische kennis en cultureel erfgoed over onze gemeente is dat wel. Om verstandige keuzes voor morgen te maken, helpt de de kennis en ervaring uit het verleden. Daar is voor het CDA belangrijk bij een duurzame ontwikkeling van onze samenleving."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat er voldoende wordt gedaan door de gemeente om de plaatselijke geschiedenis in ere te houden."

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "We mogen trots zijn op onze geschiedenis als gemeente en moeten met lokale heemkundekringen deze geschiedenis een mooie plek geven in onze gemeenschap. "

 • Voor Loon: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kennis en bewustwording van onze prachtige woonomgeving is belangrijk en zorgt voor meer verbondenheid van onze inwoners met hun woonomgeving. 'VOOR LOON' wil deze geschiedenis in de dorpen en in de natuur zichtbaar en toegankelijker maken, zowel in de buitenruimte als online. De heemkundekringen vormen hierbij een onmisbare schakel!"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Mantelzorg Extra belangrijk

Mensen die voor zieke familieleden of bekenden zorgen (mantelzorgers), moeten jaarlijks een extraatje blijven krijgen van de gemeente, in de vorm van geld.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorgers zijn enorm belangrijk en het werk dat zij doen verdient veel waardering. Net als de vele vrijwilligers in onze samenleving die samen het cement van de samenleving vormen. Het is moeilijk om dat goede werk in geld uit te drukken. We moeten wel proberen om andere vormen te bedenken om die waardering te laten zien."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Van mantelzorgers wordt veel gevraagd en dat verdient een blijvende beloning. Het geven van geld is voor het CDA daarbij geen doel op zich. Als het maar een blijk van waardering is en steun in de rug voor de mantelzorger."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt mantelzorgers erg belangrijk en dat mag gewaardeerd worden. Naast de beloning vindt de VVD het belangrijk dat mantelzorgers advies kunnen krijgen en regelmatig ontlast worden. "

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dit extraatje voor mantelzorgers een hart onder de riem voor deze mensen die anderen verzorgen. "

 • Voor Loon: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat kan ook betekenen dat dat geld gebruikt kan worden voor de inhuur van zorg om op die manier de mantelzorger te ontlasten. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Stoppen boerderij Extra belangrijk

Als een boer stopt met zijn bedrijf, mag het bedrijf geen woonbestemming krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is een gegeven dat de agrarische sector krimpt en dat er steeds minder agrarische bedrijven noodzakelijk zijn. Door juist de boerderijen een woonbestemming te geven wordt het landelijke karakter van onze gemeente behouden en voorkom je verloedering en nutteloze leegstand. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat de gemeente niet betuttelend dient op te treden als nieuwe activiteiten of bestemmingen nodig zijn in het buitengebied. Het spreekt voor zich dat een nieuwe bestemming dient te passen in de omgeving en geen overlast mag bezorgen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dit geen probleem, mits de omliggende (boeren)bedrijven niet belemmerd worden in hun huidige en toekomstige bedrijfsvoering. "

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor het bedrijf van de boer (dus niet zijn woonhuis) moet een andere oplossing worden gevonden, die passend is in de omgeving."

 • Voor Loon: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zolang de schaal en het ontwerp passen binnen de landelijke omgeving en daar geen afbreuk aan doen, vinden wij dat hier ruimte voor moet zijn. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Fraude uitkering Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld uitgeven aan de bestrijding van fraude door mensen met een uitkering.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Juist omdat er nog zoveel (verborgen) armoede is en er nog veel mensen van een bijstandsuitkering moeten leven, moeten mensen die misbruik maken van onze sociale voorzieningen worden opgespoord. Investeren in fraudebestrijding levert uiteindelijk geld op en draagt bij aan ons rechtvaardigheidsgevoel."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat is voor het CDA een logische zaak. Optreden bij overtredingen heeft een preventieve werking en verdient zichzelf terug. Kosten gaan veelal voor de baten uit!"

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat misbruik van onze sociale voorzieningen altijd bestreden moet worden. Fraude betekent einde uitkering! "

 • Pro3: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is landelijk beleid, waar we als gemeente niet voldoende capaciteit en kracht voor hebben."

 • Voor Loon: Eens
  Toelichting van de partij

  "De uitkering is er voor mensen die dat nodig hebben en misbruik dient bestreden te worden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Toeristenbelasting Extra belangrijk

De gemeente mag de opbrengsten van de toeristenbelasting alleen uitgeven aan toeristische doeleinden

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De opbrengsten uit toeristenbelasting nemen de laatste jaren flink toe door de toename van het aantal huisjes bij de Efteling, de vele Bed & Breakfast-activiteiten en de toename van het aantal hotelbedden. Met het geld van de toeristenbelasting kunnen we allerlei projecten en voorzieningen realiseren ten behoeve van het toerisme. Maar er is ook geld nodig voor voorzieningen die indirect het gevolg zijn van de toename van het aantal toeristen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor het CDA zijn toeristische doeleinden zowel voor toeristen als onze eigen inwoners om te recreëren in onze gemeente. Investeren in een goede fietsroute in het buitengebied en rond de duinen is een voorbeeld waarvan iedereen voordeel heeft. Zo ook wordt een goed onderhouden openbare ruimte gewaardeerd door toeristen en onze inwoners."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD Loon op Zand wil dat toeristenbelasting daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van recreatieve faciliteiten waar onze inwoners gebruik van maken."

 • Pro3: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De middelen uit de toeristenbelasting kunnen wat ons betreft ook aan andere noodzakelijke doeleinden worden gegeven. "

 • Voor Loon: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zaken die in het verlengde van toeristische doeleinden liggen zoals het snelfietspad, verbetering van de groenvoorzieningen of verkeersmaatregelen rondom de Efteling zouden ook gedekt kunnen worden uit deze opbrengsten. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Groenere centra Extra belangrijk

De centra van de dorpen moeten groener worden, ook als dat ten koste gaat van parkeerplekken.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen vindt dat de centra van onze kernen groener moeten worden, maar dat hoeft niet ten koste van parkeerplekken te gaan. Juist de combinatie zorgt voor aantrekkelijke parkeervoorzieningen waarbij het blik door het groen aan het oog wordt onttrokken."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In het centrum is het vaak 'schipperen' met ruimte. Veel groen maakt een centrum aantrekkelijk. Echter, bij winkelcentra willen mensen graag direct parkeren bij de winkels. Ook inwoners in het centrum hebben recht op parkeren. De ervaring leert dat inwoners en ondernemers hierin met elkaar een goede balans weten te vinden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat er in onze dorpscentra te weinig parkeergelegenheden zijn. Dorpscentra kunnen wat de VVD betreft best groener en mooier gemaakt worden, zonder dat dit ten koste gaat van parkeerplaatsen. "

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als Pro3 vinden we groen erg belangrijk. Ook willen we met meer groen in de dorpen het fietsen aantrekkelijker maken door een parkeerplaats te laten vervallen."

 • Voor Loon: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De centra moeten groener worden, maar voldoende parkeerplekken zijn ook belangrijk voor de instandhouding van de middenstand. Groen hoeft niet ten koste te gaan van parkeren en andersom ook niet. De gemeente moet zorgen voor een goede balans tussen beiden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Boa's tegen criminaliteit Extra belangrijk

Loon op Zand moet meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aanstellen om criminaliteit tegen te gaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "In vergelijking met grote steden zijn we een veilige gemeente en voelen we ons ook veilig. We zien nauwelijks blauw op straat dus moeten we als gemeente zelf bijdragen aan een veiligere gemeente door meer buitengewone opsporingsambtenaren in te zetten. Niet om meer parkeerbonnen uit te schrijven, maar bijvoorbeeld om hangjeugd aan te spreken en mensen op hun fouten te wijzen ipv bekeuren. Boa's op straat werken preventief en dragen bij aan ons veiligheidsgevoel."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA merkt dat onze inwoners behoefte hebben aan een groter veiligheidsgevoel. Hiervoor is een goede samenwerking met wijkteams, politie en boa's belangrijk. Dat gebeurt al en als het nodig is, moeten er extra boa's komen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat Boa's een bijdrage leveren aan een veiligere samenleving. Samen met u vormen zij de extra ogen en oren bij het signaleren van criminaliteit. Hierdoor heeft de politie meer tijd om te doen, wat zij moet doen. "

 • Pro3: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een BOA is er voor om kleine overtredingen (fout parkeren etc.) tegen te gaan. Echte zware criminaliteit lossen we op door samen nog beter met de politie op te trekken."

 • Voor Loon: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is in onze ogen een taak die voornamelijk bij de politie ligt. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Gasaansluiting Extra belangrijk

Nieuwe woningen moeten geen gasaansluiting meer krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen wil streven naar een groenere en duurzamere samenleving in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen is achterhaald en er zijn alternatieven die duurzamer en milieuvriendelijker zijn. De omslag naar duurzaam energiegebruik start nu met het besef dat nieuwe woningen niet meer op het aardgasnet aangesloten mogen worden. We zouden het gebruik van energie neutraal bouwen moeten stimuleren. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nieuwe woningen dienen gebouwd te worden met de normen van de toekomst. Gas is niet meer de energiebron van de toekomst. Energiebesparende maatregelen zijn een voordeel voor het waardebehoud van de woning en drukken de energiekosten. Dat spreekt kopers en (ver)huurders van woningen aan!"

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dit een mooi streven, maar om het nu meteen te verbieden gaat onze partij op dit moment een stap te ver. "

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn hier afhankelijk van landelijk beleid, maar als Pro3 vinden we het niet aansluiten van een nieuwbouwwoning op gas een goede zet om het milieu te verbeteren. "

 • Voor Loon: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de wens om onze gemeente duurzamer en onafhankelijker te maken van fossiele brandstoffen, is dit een goede stap in die richting. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Baanbrekers Extra belangrijk

De organisatie Baanbrekers moet meer geld krijgen, zodat ze meer mensen aan werk kunnen helpen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Baanbrekers is een samenvoeging van de sociale diensten en uitkeringsinstanties van de drie gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op zand. De economische crisis heeft er voor gezorgd dat het de laatste jaren financieel wat minder gaat met Baanbrekers. Maar nu de economie weer aantrekt, is zij de komende jaren weer prima in staat om de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan werk en inkomen te helpen. Er zal altijd een vangnet moeten zijn."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het willen vinden van werk en willen werken, ligt vooral bij de werkzoekende zelf. Zeker nu de economie bloeit en de vraag naar werk groot is. Ook in onze regio! Baanbrekers dient daarin baanbrekend werk te verrichten met het geld dat het nu heeft. Dat vindt Baanbrekers zelf ook en zij geven aan geen extra geld nodig te hebben."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat Baanbrekers voldoende middelen krijgt om mensen aan een baan te helpen. De VVD vindt dat het aantrekkelijker moet worden voor werkgevers om mensen uit een uitkeringssituatie aan te nemen. "

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten voldoende ondersteuning en begeleiding krijgen om weer aan het werk te kunnen. Baanbrekers is daarin een goede partner."

 • Voor Loon: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werk zorgt ervoor dat een mens onderdeel is van de maatschappij. Baanbrekers speelt hier een belangrijke rol in. Tevens kan een investering op termijn zelfs een besparing opleveren wanneer meer mensen aan het werk gaan en daardoor minder gebruik hoeven te maken van een uitkering. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Onderhoud wegen Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld uitgeven aan het onderhoud van wegen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen is van mening dat het huidige wegennet voldoende onderhouden is en dat er een goed meerjarenonderhoudsplan voorhanden is dat ervoor zorgt dat ook in de toekomst onze wegen goed worden onderhouden. Daar waar het rijk of de provincie verantwoordelijk is voor het aanleggen en onderhouden van wegen, moeten we op tijd deze instanties er aanspreken."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor de komende jaren is al meer geld gereserveerd voor onderhoud aan wegen. Nog meer geld is mogelijk niet nodig. Wel moet het werk versneld worden gedaan!"

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat te veel wegen in onze gemeente slecht zijn onderhouden wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Wij willen dat dit wordt aangepakt!"

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "Verkeersveiligheid en het streven naar een grote toeristische gemeente is voor Pro3 erg belangrijk. Daarvoor moeten wegen en fietspaden goed onderhouden zijn."

 • Voor Loon: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Momenteel is het budget voor wegenonderhoud toereikend. Daarbinnen worden projecten als de opwaardering van de Horst naar snelfietsroute, de wegenstructuur in Loon op Zand en Kaatsheuvel en de verlegging van de Horst gedekt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Probleemjongeren Extra belangrijk

Er moeten meer hulpverleners en welzijnswerkers komen om probleemjongeren aan te pakken.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vooral ouderen ervaren overlast van hangjongeren. Als deze jongeren niet worden begeleid en er zijn geen plaatsen waar ze samen kunnen komen, dan kan het van kwaad naar erger gaan. Meer hulpverleners en welzijnswerkers dragen bij aan de opvoeding van jongeren met name op straat, maar dat heeft ook zijn effect thuis. Verenigingen kunnen een preventieve bijdrage leveren."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat problemen en probleemveroorzakers streng aangepakt dienen te worden. Pak het probleem vooral aan als het nog klein is, want voorkomen is beter dan genezen. Dan zijn niet per se meer hulpverleners en welzijnswerkers nodig. Extra geld uitgeven om raddraaiers aan te pakken heeft namelijk niet onze voorkeur."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat de huidige capaciteit voldoende is. Probleemjongeren die herhaald crimineel gedrag vertonen moeten worden aangepakt door de politie!"

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vooraf energie en aandacht stoppen in probleemjongeren is beter dan achteraf corrigeren."

 • Voor Loon: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zij spelen een belangrijke rol in de preventie, zijn de ogen en oren van de wijk en vormen een belangrijke schakel tussen de maatschappij en de jongeren. Hierdoor kunnen zij preventief werken als het gaat om de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdwerkloosheid. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Transferium Efteling Extra belangrijk

Voor bezoekers van de Efteling moet er een transferium komen (waar je goedkoop kunt parkeren en overstappen op de bus) op een plek buiten de gemeente Loon op Zand.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen vindt dat de Efteling in eerste instantie een oplossing voor het parkeerprobleem moet zoeken op het eigen terrein. Mochten de aantallen bezoeken in de toekomst nog hoger oplopen dan zou een transferium binnen onze gemeente een bijdrage aan het parkeer- en bereikbaarheidsprobleem van de Efteling kunnen zijn."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een transferium in onze gemeente lost de verkeersdrukte tussen Tilburg en Waalwijk op de N261 niet op. Oplossingen dienen gezocht te worden in betere openbaar vervoersverbindingen in combinatie met transferia aan de grote snelwegen bij Waalwijk en Tilburg."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De inwoners van de gemeente Loon op Zand ervaren overlast van de Efteling. Indien dit kan afnemen door de parkeermogelijkheden te verspreiden naar buiten de gemeente, vinden wij dit de moeite waard om te onderzoeken."

 • Pro3: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Pro3 vindt dat de Efteling de parkeerproblematiek moet oplossen op eigen terrein (eventueel met gelaagd parkeren)."

 • Voor Loon: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een transferium op de Vloeivelden bij Loon op Zand is wat ons betreft een te grote aantasting van de leefomgeving en zal op drukke 'Efteling-dagen' zorgen voor een slechtere bereikbaarheid van Loon op Zand. Parkeerproblemen dienen in eerste instantie opgelost te worden op eigen terrein. Voor een dergelijk transferium is in onze gemeente te weinig ruimte, maar moet gedacht worden aan industrieterreinen om ons heen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Zorgbudget Extra belangrijk

Als er geld over is van de zorg, dan mag de gemeente dat best aan andere zaken uitgeven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een derde van onze gemeentelijke begroting gaat naar het sociaal domein. Dat geld komt voornamelijk vanuit de rijksbegroting en heeft als doel om onze sociale voorzieningen op peil te houden. GemeenteBelangen wil er op toezien dat het geld ook bij de juiste mensen terecht komt en dat als er geld over is, dat juist aan de zwakkeren van de samenleving besteed gaat worden."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat het geld in principe besteed moet worden aan datgene waarvoor het bestemd is. Dat wil niet zeggen, dat onnodig geld uitgegeven dient te worden. Als er in de zorg een overschot is, nadat iedereen de zorg heeft gekregen waar men recht op heeft, is het verstandig dat te reserveren voor wanneer er tekorten komen. Het is wel goed hiervoor een maximum vast te stellen om geen onnodige spaarpot te vullen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat eerst helder moet zijn of iedereen de juiste zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Dat is voor ons het belangrijkste! Indien de zorg goed uitgevoerd wordt, mogen de overige gelden anders ingezet worden. "

 • Pro3: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit willen wij als Pro3 absoluut niet. Geld voor de zorg, moet ook naar de zorg gaan. "

 • Voor Loon: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In beginsel dient het geld voor de zorg ook besteed te worden aan de zorg. Wanneer er geld over is dient goed gekeken te worden naar de reden hiervan en naar de vraag of een ieder die zorg heeft gehad waar hij of zij recht op had. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Bewoning vakantieparken Extra belangrijk

Vakantieparken en campings moeten alleen gebruikt kunnen worden door toeristen. Dus niet door buitenlandse werknemers of vluchtelingen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen wil het toeristisch recreatief karakter van onze gemeente de komende jaren nog meer benadrukken door onder andere toerisme en vrijetijdsbeleid en actieplan dat betaald gaat worden uit de toenemende toeristenbelastingen. We zijn een landelijke, veilige toeristische gemeente en daar past de huisvesting van buitenlandse werknemers of vluchtelingen niet (meer) bij. We willen dat de huidige huisvesting van buitenlandse werknemers op onze campings verdwijnt."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat is voor het CDA een logische zaak. De ervaring leert dat verhuur anders dan aan toeristen het imago van een gemeente met aantrekkelijke vakantieparken en campings schaadt. Bovendien dienen werkgevers te zorgen voor een goed onderkomen van haar werknemers. Vakantieparken zijn daar niet voor bestemd."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat permanente bewoning door arbeidsmigranten op vakantieparken niet bijdraagt aan de toeristisch recreatieve doelstellingen van onze gemeente. Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet om permanente bewoning op vakantieparken door arbeidsmigranten te verbieden. "

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "Campings en vakantieparken zijn primair voor toeristen, maar indien de nood hoog is, snappen we dat vluchtelingen voor noodopvang hier tijdelijk geplaatst moeten worden. Voor buitenlandse werknemers moet echter een andere oplossing worden gevonden."

 • Voor Loon: Eens
  Toelichting van de partij

  "In een toeristische gemeente dienen toeristische voorzieningen ook gebruikt te worden door toeristen. Bewoning door werknemers of vluchtelingen op vakantieparken past daar geenszins bij. Hiervoor dient kleinschalige opvang en bewoning te komen binnen de gemeente. Op kleine schaal zal zowel de inburgering als de leefbaarheid verbeteren. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Verkeer De Hoogt Extra belangrijk

De gemeente moet geld uitgeven om de verkeersveiligheid op industrieterrein De Hoogt in Loon op Zand te vergroten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Hoogt in Loon op zand is een bedrijventerrein waar door de herinrichting de verkeersveiligheid in geding is. Samen met bewoners en bedrijven moet er een plan worden opgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is altijd tegenstander geweest van de huidige situatie op De Hoogt, onder andere vanwege de verkeersonveilige situaties. Het CDA kiest eerder voor een oplossing ‘buitenom’ dan over het industrieterrein. Een structurele oplossing is dan ook wenselijk. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is vanaf het begin tegen de afsluiting van de Hoge Steenweg geweest. Destijds is beloofd dat de Hoogt een tweede ontsluiting zou krijgen en dat de verkeersveiligheid aangepakt zou worden. Deze belofte moet worden nagekomen. "

 • Pro3: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een lopend traject en wij vertrouwen erop dat dit door meerdere partijen gezamenlijk goed opgelost zal gaan worden."

 • Voor Loon: Eens
  Toelichting van de partij

  "Momenteel is de verkeerssituatie voor zowel de ondernemers als de inwoners niet wenselijk en zelfs onveilig. 'VOOR LOON' vindt dat er maatregelen genomen moeten worden die de verkeersdruk op de Hoogt moet verminderen en de veiligheid van De Hoogt verbetert. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Noodopvang vluchtelingen Extra belangrijk

Loon op Zand moet geen noodopvang meer bieden aan vluchtelingen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zijn in het verleden een gastvrije gemeente gebleken voor vluchtelingen die het nodig hadden. GemeenteBelangen is voor menselijke en adequate opvang op maat van de kernen, niet op campings en waarbij het democratisch proces randvoorwaarde is. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de winter van 2015/2016 heeft de gemeente noodopvang geboden aan vluchtelingen. De ervaring leerde dat dit nauwelijks tot problemen leidde met inwoners en ondernemers. Het CDA vindt dan ook dat mensen in nood een helpende hand geboden dient te worden. Wel in een omvang die past bij onze gemeente."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De afgelopen periode heeft onze gemeente vluchtelingen opgevangen en wij hebben daarmee verantwoordelijkheid genomen. Wat de VVD betreft zijn andere gemeenten aan zet. Wij zullen daarom niet meewerken aan de noodopvang van vluchtelingen in onze gemeente. "

 • Pro3: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen die op de vlucht is voor oorlog of geweld, heeft recht op onderdak. Wij als Pro3 staan pal voor dit recht."

 • Voor Loon: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zijn een gastvrije gemeente voor inwoners, toeristen en voor hen die vanwege oorlog of vervolging hun land hebben moeten verlaten en een veilige woonomgeving nodig hebben. Wel vinden we het belangrijk dat de opvang op kleine schaal plaatsvindt en dat grootschalige opvang zoals destijds op 'Droomgaard' niet meer mogelijk moet zijn. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Duurzame energie Extra belangrijk

De gemeente Loon op Zand moet alleen duurzame energie gebruiken.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen vindt dat we op termijn alleen duurzame energie moeten gaan gebruiken, maar dat is op dit moment nog een brug te ver. Door nieuwe woningen niet meer op het aardgasnet aan te sluiten, het gebruik van zonnepanelen te stimuleren, bedrijventerreinen energie neutraal te maken en in gemeentelijke gebouwen over te gaan op duurzame energie, gaan we als gemeente geleidelijk over naar een duurzame en milieuvriendelijkere samenleving."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft, dus ook in het gebruik van duurzame energie."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat onze gemeente moet streven naar zo duurzaam mogelijk. De gemeente heeft immers een voorbeeldfunctie. Belastinggeld kan maar één keer worden uitgegeven, daarom streven wij naar zo duurzaam mogelijk!"

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven. Daar hoort volledig duurzame energie bij."

 • Voor Loon: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de wens om onze gemeente duurzamer en onafhankelijker te maken van fossiele brandstoffen, is dit een goede stap in die richting. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Zelfstandige gemeente Extra belangrijk

Loon op Zand moet een zelfstandige gemeente blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen gaat voor een zelfstandige, onafhankelijke, financieel gezonde gemeente die uitgaat van eigen ambitie en kracht. Betrokken en dichtbij zijn is voor ons belangrijk. We hebben goede voorzieningen en zolang deze betaalbaar zijn, gaan wij voor zelfstandigheid. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voor een sterke gemeente. Het liefst is dit een zelfstandige gemeente Loon op Zand, die slim samenwerkt met andere gemeenten om kosten te besparen en lasten voor de mensen zo laag mogelijk te houden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat alle toekomstscenario’s aan de inwoners moeten worden voorgelegd. Zij kunnen dan een keuze maken op basis feiten. Er moet gekeken worden naar het beste toekomstscenario voor onze inwoners, waarbij een goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten belangrijk is. Zelfstandigheid is voor de VVD geen vanzelfsprekendheid. "

 • Pro3: Eens
  Toelichting van de partij

  "Pro3 wil een raadpleging onder de burgers over de toekomst van onze gemeente. Echter staat op dit moment de zelfstandigheid van onze gemeente buiten kijf."

 • Voor Loon: Eens
  Toelichting van de partij

  "Momenteel zijn we nog goed in staat om het bestuur dichtbij de inwoners te organiseren. Onze gemeente is financieel kerngezond en door de kleine schaal zijn de lijnen met onze kernen erg kort. In Hart van Brabant en de Langstraat zoeken we de samenwerking op wanneer dat nodig is. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat